×

Įspėjimas

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 702
A+ A A-

Nuostatai

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T9-221

SKUODO RAJONO KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Skuodo rajono kultūros centras (toliau – Centras) yra Skuodo rajono savivaldybės pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kultūros srityje ir viešai teikiantis šios srities paslaugas.
2. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
3. Centras turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Už savo prievoles Centras atsako tik savo turtu.
4. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Centras pertvarkomas iš viešosios įstaigos Skuodo kultūros centro nuo 2014 m. sausio 1 d.
5. Centras turi sąskaitas bankuose, savo antspaudą ir ženklą.
6. Centro savininkas yra Skuodo rajono savivaldybė, teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Skuodo rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba). Jos kompetencija tokia pat, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme.
7. Centro veiklos laikotarpis neribotas. Centro ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
8. Centras yra paramos gavėjas.

II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIJOS, SRITYS IR RŪŠYS

9. Centro veiklos tikslai:
9.1. tenkinti viešuosius interesus vykdant kultūrinę visuomenei naudingą veiklą, puoselėti bendrąją, etninę kultūrą ir meną;
9.2. išsaugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą;
9.3. skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę;
9.4. skatinti jaunimo iniciatyvas bei kūrybinius ieškojimus;
9.5. užmegzti ir palaikyti ryšius su įvairių šalių organizacijomis bei kolektyvais;
9.6. teikti projektus ir pasiūlymus Skuodo rajono savivaldybei, dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose.
10. Centro funkcijos:
10.1. sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius;
10.2. organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
10.3. rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
10.4. organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
10.5. organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
10.6. rūpintis gyventojų užimtumu bei meniniu ugdymu;
10.7. kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
10.8. organizuoti etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkinti kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;
10.9. sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
10.10. vykdyti sukurtų gaminių, autorinių darbų platinimą, prekybą;
10.11. tenkinti sociokultūrinius bendruomenių poreikius.
11. Centras, įgyvendindamas savo tikslus ir uždavinius, vykdo šią veiklą pagal veiklos sritis ir rūšis, patvirtintas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje:
11.1. meno įrenginių eksploatavimo veikla;
11.2. kultūrinis švietimas;
11.3. meninė kūryba;
11.4. scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla;
11.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
11.6. automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma;
11.7. kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma;
11.8. posėdžių ir verslo renginių organizavimas;
11.9. kita leidyba:
11.10. kino filmų rodymas;
11.11. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla;
11.12. muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma;
11.13. kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla;
11.14. kūrybinė, meninė, pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
11.15. loterijų organizavimo veikla.
12. Centras gali vykdyti ir kitą teisės aktais neuždraustą veiklą.
13. Jei veiklai, numatytai šiuose įstatuose, įstatymų nustatyta tvarka reikalinga licencija (leidimas), tai tokią licenciją (leidimą) Centras privalo gauti.

III. VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

14. Kultūros centrui vadovauja vienasmenis valdymo organas – direktorius. Centro direktorius į darbą priimamas konkurso būdu. Centro direktorius atleidžiamas iš darbo teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Centro direktoriaus pareigoms užimti konkurso organizavimo komisijos sudėtį bei veiklos nuostatus tvirtina Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius.
16. Direktorius, neviršydamas savo kompetencijos, leidžia įsakymus, privalomus visiems Kultūros centro darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą.
17. Direktorius tiesiogiai atsako už Centro turto ir lėšų valdymą ir tikslingą panaudojimą. Direktoriaus kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, šie nuostatai ir pareiginiai nuostatai.
18. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Centro direktoriaus pareigybės aprašymu.
19. Direktoriaus kompetencijai priskiriama:
19.1. organizuoti Centro veiklą;
19.2. veikti Centro vardu santykiuose su kitais asmenimis;
19.3. tvirtinti Centro struktūrą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino Centro darbuotojų bei kolektyvų skaičiaus, kurį tvirtina steigėjas;
19.4. tvirtinti Centro veiklos organizavimo tvarką;
19.5. sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su Centro darbuotojais;
19.6. nustatyti Centro darbuotojų atlyginimus, skirti darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
19.7. tvirtinti Centro vidaus darbo taisykles, pareigybes, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
19.8. rengti Centro veiklos planus ir veiklos ataskaitas;
19.9. atidaryti ir uždaryti Centro sąskaitas bankuose;
19.10. savo kompetencijos ribose Centro vardu sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis;
19.11. užtikrinti Centro turto veiksmingą panaudojimą ir jo apsaugą;
19.12. sukurti ir prižiūrėti Centro vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolės, sistemą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;
19.13. leisti įsakymus, kurių vykdymas Centro darbuotojams yra privalomas;
19.14. atstovauti Centrui teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo organuose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
19.15. užtikrinti, kad Centro veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi kultūros ministro įsakymai bei kiti teisės aktai.
20. Direktorius atsako už:
20.1. apskaitos organizavimą;
20.2. finansinės atskaitomybės sudarymą, programų vykdymą;
20.3. lėšų naudojimo veiksmingumą ir rezultatyvumą;
20.4. informacijos apie Centro veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos skelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti valdymo organui teisės aktuose bei šiuose įstatuose.
21. Su Centro direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis.
22. Darbo ginčai tarp Centro direktoriaus ir Centro nagrinėjami teisme.
23. Centro kolegialūs valdymo organai nesudaromi.
24. Centre turi būti kolegialus patariamojo balso teisę turintis organas – Centro taryba.
25. Centro tarybos sudėtį bei veiklos nuostatus tvirtina steigėjas. Tarybai negali vadovauti Centro direktorius.

IV. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

26. Centro darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
27. Centro direktorius tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo užmokesčio dydį, darbo apmokėjimo bei kitas sąlygas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

V. CENTRO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

28. Centro lėšų šaltiniai:
28.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai;
28.2. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;
28.3. kitų institucijų asignavimai;
28.4. pajamos už suteiktas mokamas paslaugas;
28.5. lėšos, gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
28.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.
29. Centro lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka Centro funkcijoms vykdyti.

VI. NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

30. Centro nuostatus ir pakeistus nuostatus tvirtina Taryba. Juos pasirašo Tarybos įgaliotas asmuo. Patvirtinti nuostatai ar pakeisti nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
31. Centras pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

32. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pranešimai apie Centro likvidavimą, reorganizavimą skelbiami viešai spaudoje dienraštyje „Lietuvos rytas" ir (arba) pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir (arba) registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.
33. Centro veiklos ataskaita yra vieša, kiekvieno fizinio ar juridinio asmens pareikalavimu Centras turi sudaryti jam sąlygas Centro buveinėje susipažinti su šia ataskaita.
34. Kita teisės aktų nustatyta privaloma informacija skelbiama Centro internetiniame tinklalapyje. Už informacijos teisingumą atsako Centro direktorius.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Įstaiga pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka.
36. Jeigu šie įstatai nereguliuoja atsiradusių santykių ar šiuose įstatuose nustatytas teisinis reguliavimas neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų, privaloma vadovautis įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatomis.

Biudžetinės įstaigos
Skuodo rajono centro direktorius Vidmantas Valinskis

Daugiau šioje kategorijoje: « Viešieji pirkimai Darbo užmokestis »Joomla Extensions powered by Joobi

Kontaktai

Gedimino g.1, LT-98140 Skuodas

Tel. (8 440) 51581
El. paštas direktorius@skuodokc.lt

Įmonės kodas 174591063

Skuodo rajono kultūros centras, 2014
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Log in or Sign up