×

Įspėjimas

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 702
A+ A A-

Nuostatai

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2023 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T9-12

SKUODO RAJONO KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Skuodo rajono kultūros centras (toliau – Centras) yra Skuodo rajono savivaldybės pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kultūros srityje ir viešai teikiantis šios srities paslaugas.
2. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Centras turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Už savo prievoles Centras atsako tik savo turtu.
4. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga, kurios buveinės adresas: Gedimino g. 1, 98124 Skuodas.
5. Centras turi sąskaitas bankuose, savo antspaudą ir ženklą.
6. Centro savininkas yra Skuodo rajono savivaldybė, teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Skuodo rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Jos kompetencija tokia pat, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme.
7. Centro veiklos laikotarpis neribotas. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
8. Centras yra paramos gavėjas.

II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIJOS, SRITYS IR RŪŠYS

9. Centras pagal veiklos pobūdį yra daugiafunkcis kultūros centras.
10. Centro veiklos tikslai:
10.1. tenkinti viešuosius interesus vykdant kultūrinę visuomenei naudingą veiklą, puoselėti bendrąją, etninę kultūrą ir meną;
10.2. išsaugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą;
10.3. skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę;
10.4. skatinti jaunimo iniciatyvas bei kūrybinius ieškojimus;
10.5. užmegzti ir palaikyti ryšius su įvairių šalių organizacijomis bei kolektyvais;
10.6. teikti projektus ir pasiūlymus Skuodo rajono savivaldybei, dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose.
11. Centro funkcijos:
11.1. sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius;
11.2. organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą;
11.3. rūpintis mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
11.4. organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
11.5. organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
11.6. rūpintis gyventojų užimtumu bei meniniu ugdymu;
11.7. kurti ir įprasminti šiuolaikines, modernias meno veiklos formas;
11.8. organizuoti etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkinti kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;
11.9. sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
11.10. vykdyti sukurtų gaminių, autorinių darbų platinimą, prekybą;
11.11. tenkinti sociokultūrinius bendruomenių poreikius.
12. Centras, įgyvendindamas savo tikslus ir uždavinius, vykdo šią veiklą pagal veiklos sritis ir rūšis, patvirtintas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje:
12.1. meno įrenginių eksploatavimo veikla;
12.2. kultūrinis švietimas;
12.3. meninė kūryba;
12.4. scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla;
12.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
12.6. automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma;
12.7. kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma;
12.8. posėdžių ir verslo renginių organizavimas;
12.9. kita leidyba:
12.10. kino filmų rodymas;
12.11. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla;
12.12. muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma;
12.13. kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla;
12.14. kūrybinė, meninė, pramogų ir poilsio organizavimo veikla.
13. Centras gali vykdyti ir kitą teisės aktais neuždraustą veiklą.
14. Jei veiklai, numatytai šiuose nuostatose, įstatymų nustatyta tvarka reikalinga licencija (leidimas), tai tokią licenciją (leidimą) Centras privalo gauti.

III. VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

15. Centro direktorius į pareigas skiriamas 5 metams konkurso būdu. To paties Centro vadovu tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Kvalifikaciniai reikalavimai Centro direktoriui nustatomi kultūros ministro įsakymu. Centro direktorius, taip pat pretenduojantys šias pareigas eiti asmenys turi būti nepriekaištingos reputacijos.
16. Direktorius, neviršydamas savo kompetencijos, leidžia įsakymus, privalomus visiems Centro darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą.
17. Direktorius tiesiogiai atsako už Centro turto ir lėšų valdymą ir tikslingą panaudojimą. Direktoriaus kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, šie nuostatai ir pareiginiai nuostatai.
18. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais nuostatais Centro direktoriaus pareigybės aprašymu.
19. Direktoriaus kompetencijai priskiriama:
19.1. organizuoti Centro veiklą;
19.2. veikti Centro vardu santykiuose su kitais asmenimis;
19.3. tvirtinti Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino Centro pareigybių skaičiaus, kurį tvirtina steigėjas;
19.4. tvirtinti Centro veiklos organizavimo tvarką;
19.5. sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su Centro darbuotojais;
19.6. nustatyti Centro darbuotojų atlyginimus, skirti darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
19.7. tvirtinti Centro vidaus darbo taisykles, pareigybes, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
19.8. rengti Centro veiklos planus ir veiklos ataskaitas;
19.9. atidaryti ir uždaryti Centro sąskaitas bankuose;
19.10. savo kompetencijos ribose Centro vardu sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis;
19.11. užtikrinti Centro turto veiksmingą panaudojimą ir jo apsaugą;
19.12. sukurti ir prižiūrėti Centro vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolės, sistemą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;
19.13. leisti įsakymus, kurių vykdymas Centro darbuotojams yra privalomas;
19.14. atstovauti Centrui teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo organuose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
19.15. užtikrinti, kad Centro veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi kultūros ministro įsakymai bei kiti teisės aktai.
20. Direktorius atsako už:
20.1. finansinės apskaitos organizavimą;
20.2. finansinės atskaitomybės sudarymą, programų vykdymą;
20.3. lėšų naudojimo veiksmingumą ir rezultatyvumą;
20.4. informacijos apie Centro veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos skelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti valdymo organui teisės aktuose bei šiuose nuostatuose.
21. racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.
22. Centro direktoriui negalint eiti pareigų, jį pavaduoja direktoriaus pavaduotojas.

IV. CENTRO TARYBA

23. Centre 5 metų laikotarpiui sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti Centro taryba (toliau – Taryba). Tarybos darbo reglamentą tvirtina Taryba. Tarybai negali vadovauti Centro direktorius. Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Taryba sudaroma iš 5 narių: 2 nariai išrinkti Centro darbuotojų visuotinio susirinkimo metu, 2 rajono meno mėgėjų kolektyvų atstovai, išrinkti meno kolektyvų narių visuotinio susirinkimo metu, 1 savivaldybės vykdomosios institucijos deleguotas atstovas. Tarybos sudėtį tvirtina Centro direktorius.
24. Tarybos uždavinys – svarstyti ir vertinti sezonines ir perspektyvines Centro kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus, aptarti naujausias meno programas ir teikti siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros, teikti Centrui pasiūlymus, išvadas dėl Centro politikos formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.
25. Vykdydama šį uždavinį, Taryba atlieka šias funkcijas:
25.1. svarsto ir vertina Centro perspektyvines kūrybinės veiklos programas;
25.2. aptaria Centro kūrybinės veiklos metų ataskaitas, programų rezultatus;
25.3. svarsto aktualius kūrybinės veiklos klausimus;
25.4. teikia siūlymus dėl vaikų ir jaunimo dalyvavimo mėgėjų meno veikloje, vietos bendruomenių įtraukimo į kultūros ir meno programas;
25.5. svarsto Centro materialinės bazės gerinimo programas;
25.6. teikia siūlymus Centro veiklos strategijos klausimais;
25.7. teikia rekomendacijas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais;
25.8. teikia rekomendacijas kultūros ir meno darbuotojų atestavimo klausimais;
25.9. svarsto Centro direktoriaus pasiūlytas Centro darbuotojų kandidatūras valstybės apdovanojimams, stipendijoms, valstybinėms bei Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir meno premijoms ir kitiems apdovanojimams gauti;
25.10. svarsto mokamų paslaugų įkainius, pasiūlytus Centro direktoriaus, teikia rekomendacijas;
25.11. svarsto kitus Centro veiklos klausimus, kuriuos pateikia Centro direktorius.
26. Centro direktorius negali būti nei nariu, nei pirmininku.
27. Taryba iš savo narių balsų dauguma kadencijos laikotarpiui renka pirmininką, jis organizuoja Tarybos darbą ir atsako už jos veiklą.
28. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių.
29. Tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.
30. Taryba renkasi ne rečiau kaip du kartus per metus. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, pusės Tarybos narių reikalavimu arba Centro direktoriaus iniciatyva.
31. Tarybos posėdžius šaukia, posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę nustato pirmininkas. Apie posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę sekretorius ne vėliau kaip prieš 7 dienas informuoja visus narius.
32. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius.
33. Tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio ir pateikiami Centro direktoriui.
34. Tarybos veiklą techniškai aptarnauja Centras.

V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

35. Centro darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
36. Centro direktorius tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo užmokestį, darbo apmokėjimo bei kitas sąlygas Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. CENTRO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

37. Centro lėšų šaltiniai:
37.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai;
37.2. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;
37.3. kitų institucijų asignavimai;
37.4. pajamos už suteiktas mokamas paslaugas;
37.5. lėšos, gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
37.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.
38. Centro lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka Centro funkcijoms vykdyti.

VII. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

39. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pranešimai apie Centro likvidavimą, reorganizavimą skelbiami viešai Centro internetinėje svetainėje www.skuodokc.lt bei raštu informuojami suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
40. Centro veiklos ataskaita yra vieša, kiekvieno fizinio ar juridinio asmens pareikalavimu Centras turi sudaryti jam sąlygas Centro buveinėje susipažinti su šia ataskaita.
41. Kita teisės aktų nustatyta privaloma informacija skelbiama Centro internetiniame tinklalapyje. Už informacijos teisingumą atsako Centro direktorius.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42. Įstaiga pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka.
43. Jeigu šie nuostatai nereguliuoja atsiradusių santykių ar šiuose nuostatuose nustatytas teisinis reguliavimas neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų, privaloma vadovautis įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatomis.
44. Centro nuostatai keičiami, pildomi ar pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

Daugiau šioje kategorijoje: « Viešieji pirkimai Darbo užmokestis »Joomla Extensions powered by Joobi

Kontaktai

Gedimino g.1, LT-98140 Skuodas

Tel. (8 440) 51581
El. paštas sekretore@skuodokc.lt

Įmonės kodas 174591063

Skuodo rajono kultūros centras, 2014
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Log in or Sign up