×

Įspėjimas

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 702
A+ A A-

Nuostatai

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T9-194


SKUODO RAJONO KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI


I. BENDROJI DALIS
1. Skuodo rajono kultūros centras (toliau – Centras) yra Skuodo rajono savivaldybės
pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kultūros srityje
ir viešai teikiantis šios srities paslaugas.
2. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu,
Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais nuostatais.
3. Centras turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų
nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Už savo prievoles Centras atsako tik
savo turtu.
4. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga, kurios buveinės adresas: Gedimino g. 1,
98140 Skuodas.
5. Centras turi sąskaitas bankuose, savo antspaudą ir ženklą.
6. Centro savininkas yra Skuodo rajono savivaldybė, teises ir pareigas įgyvendinanti
institucija – Skuodo rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Jos kompetencija
tokia pat, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme.
7. Centro veiklos laikotarpis neribotas. Centro finansiniai metai sutampa su
kalendoriniais metais.
8. Centras yra paramos gavėjas.
II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIJOS, SRITYS IR RŪŠYS
9. Centras pagal veiklos sritį yra daugiasritis kultūros centras.
10. Centro veiklos tikslai:
10.1. stiprinti nacionalinį, regiono ir (ar) vietos bendruomenės kultūrinį savitumą,
puoselėti etninę kultūrą;
10.2. teikti kultūros paslaugas;
10.3. vykdyti menines, kultūrinės edukacijos, neformaliojo švietimo veiklas;
10.4. ugdant ir tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoti ir vykdyti
mėgėjų ir profesionaliojo meno veiklas ir jų sklaidą;
10.5. pristatyti kultūrines tradicijas šalyje ir užsienyje;
10.6. teikti projektus ir pasiūlymus Skuodo rajono savivaldybei, dalyvauti
respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose.
11. Centro funkcijos:
11.1. bendradarbiaudamas su Lietuvos ir užsienio institucijomis, valstybės,
savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kuria ir teikia įvairias kultūros
paslaugas, užtikrina jų prieinamumą visuomenei;
11.2. įgyvendina priemones, skirtas nacionalinių, regiono ir vietos etninės kultūros ir
nematerialaus kultūros paveldo vertybių išsaugojimui, stiprinimui ir sklaidai;
11.3. įgyvendina priemones, skirtas dainų švenčių tradicijų tęstinumui ir plėtrai
užtikrinti, dalyvauja dainų šventėse;
11.4. formuoja mėgėjų meno kolektyvus, įgyvendina mėgėjų meno kolektyvų plėtrą,
teikia priemones ir (ar) išteklius, reikalingus jų kultūrinei veiklai vykdyti;
2
11.5. organizuoja kultūros renginius, rengia ir įgyvendina kultūrinės edukacijos ir
neformaliojo švietimo veiklas;
11.6. įgyvendina iniciatyvas, skirtas Lietuvos tapatybės ir tradicijų išsaugojimui,
istorinės atminties aktualizavimui užtikrinti, stiprinančias vietos ir regiono kultūrinį savitumą,
skatinančias pilietiškai aktyvios bendruomenės ugdymą;
11.7. organizuoja ir (ar) vykdo profesionalaus meno veiklas ir jų sklaidą, dalyvauja
įgyvendinant regioninius, nacionalinius ar tarptautinius kultūros plėtros projektus ir programas;
11.8. įgyvendina veiklas, skirtas vietos bendruomenės įsitraukimui į socialines
iniciatyvas meninėmis ir kūrybinės saviraiškos formomis skatinti;
11.9. vykdo veiklas, skatinančias įvairių kultūrų pažinimą, kultūros paslaugų
prieinamumą socialinės atskirties grupėms ir šių grupių įtraukimą į kultūros plėtrą;
11.10 vykdo kultūros pristatymą ir sklaidą užsienyje;
11.11. rengia Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas ir užtikrina
Centro darbuotojų dalyvavimą jose;
11.12. teikia kultūros paslaugas, skatinančias kultūrinį verslumą;
11.13. atlieka teikiamų kultūros paslaugų poreikio ir kultūros paslaugų kokybės
stebėseną;
11.14. atlieka kitas įstatymuose ir Centro nuostatuose nustatytas funkcijas.
12. Centras, įgyvendindamas savo tikslus ir uždavinius, vykdo šią veiklą pagal veiklos
sritis ir rūšis, patvirtintas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje:
12.1. meno įrenginių eksploatavimo veikla;
12.2. kultūrinis švietimas;
12.3. meninė kūryba;
12.4. scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla;
12.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
12.6. automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji
nuoma;
12.7. kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma;
12.8. posėdžių ir verslo renginių organizavimas;
12.9. kita leidyba:
12.9.1. kino filmų rodymas;
12.9.2. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla;
12.9.3. muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma;
12.9.4. kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla;
12.9.5. kūrybinė, meninė, pramogų ir poilsio organizavimo veikla.
13. Centras gali vykdyti ir kitą teisės aktais neuždraustą veiklą.
14. Jei veiklai, numatytai šiuose nuostatuose, įstatymų nustatyta tvarka reikalinga
licencija (leidimas), tai tokią licenciją (leidimą) Centras privalo gauti.
III. VADOVO KOMPETENCIJA, SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA
15. Centrui vadovauja direktorius, kuris konkurso būdu skiriamas į pareigas penkerių
metų kadencijai ir iš jų atleidžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus
atvejus, kai Centro direktorius be konkurso skiriamas antrajai penkerių metų kadencijai.
16. Pasibaigus Centro direktoriaus penkerių metų kadencijai, mero sprendimu jis gali
būti skiriamas be konkurso antrajai penkerių metų kadencijai, jeigu Centras kiekvienais jo
kadencijos metais pasiekė savivaldybės planavimo dokumentuose tiems metams
nustatytus rodiklius.
17. Sprendimas dėl Centro direktoriaus skyrimo be konkurso antrajai penkerių metų
kadencijai turi būti priimtas likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki šio vadovo kadencijos pabaigos.
18. Centro direktoriaus kadencijų skaičius neribojamas.
3
19. Kvalifikacinius reikalavimus Centro direktoriui nustato kultūros ministras,
direktoriaus teises ir pareigas nustato šie nuostatai ir pareigybės aprašymas. Direktorius, taip pat
pretenduojantys šias pareigas eiti asmenys turi būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji nustatyta
Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme.
20. Sprendimą dėl leidimo Centro direktoriui dirbti kitą darbą ir už darbą gauti
atlyginimą prima Savivaldybės meras.
21. Direktorius, neviršydamas savo kompetencijos, leidžia įsakymus, privalomus
visiems Centro darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą.
22. Direktorius tiesiogiai atsako už Centro turto ir lėšų valdymą ir tikslingą
panaudojimą. Direktoriaus kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos
įstatymai, šie nuostatai ir pareiginiai nuostatai.
23. Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, šiais nuostatais, Centro
direktoriaus pareigybės aprašymu.
24. Direktoriaus kompetencijai priskiriama:
24.1. organizuoti Centro veiklą;
24.2. veikti Centro vardu santykiuose su kitais asmenimis;
24.3. tvirtinti Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio
leistino Centro pareigybių skaičiaus, kurį tvirtina steigėjas;
24.4. tvirtinti Centro veiklos organizavimo tvarką;
24.5. sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su Centro darbuotojais;
24.6. nustatyti Centro darbuotojų atlyginimus, skirti darbuotojams paskatinimus ir
drausmines nuobaudas;
24.7. tvirtinti Centro vidaus darbo taisykles, pareigybes, darbuotojų pareigybių
aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
24.8. rengti Centro veiklos planus ir veiklos ataskaitas;
24.9. atidaryti ir uždaryti Centro sąskaitas bankuose;
24.10. savo kompetencijos ribose Centro vardu sudaryti sutartis su juridiniais ir
fiziniais asmenimis;
24.11. užtikrinti Centro turto veiksmingą panaudojimą ir jo apsaugą;
24.12. sukurti ir prižiūrėti Centro vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolės, sistemą,
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;
24.13. leisti įsakymus, kurių vykdymas Centro darbuotojams yra privalomas;
24.14. atstovauti Centrui teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo organuose ir
santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
24.15. užtikrinti, kad Centro veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir
vykdomi kultūros ministro įsakymai.
25. Direktorius atsako už:
25.1. finansinės apskaitos organizavimą;
25.2. finansinės atskaitomybės sudarymą, programų vykdymą;
25.3. lėšų naudojimo veiksmingumą ir rezultatyvumą;
25.4. informacijos apie Centro veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos
skelbimą;
25.5. racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos
vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.
26. Centro direktoriui negalint eiti pareigų, jį pavaduoja direktoriaus pavaduotojas.
IV. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA
27. Centro darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro direktorius Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Centro direktorius tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo užmokestį,
darbo apmokėjimo bei kitas sąlygas Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos
4
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą
įstatymo nustatyta tvarka.
V. CENTRO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA. FINANSINĖS VEIKLOS
KONTROLĖ
29. Centro lėšų šaltiniai:
29.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai;
29.2. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;
29.3. kitų institucijų asignavimai;
29.4. pajamos už suteiktas mokamas paslaugas;
29.5. lėšos, gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
29.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.
30. Centro lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka Centro funkcijoms vykdyti.
VI. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA
31. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pranešimai apie
Centro likvidavimą, reorganizavimą skelbiami viešai Centro interneto svetainėje www.skuodokc.lt
bei raštu informuojami suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
32. Centro veiklos ataskaita yra vieša, kiekvieno fizinio ar juridinio asmens
pareikalavimu Centras turi sudaryti jam sąlygas Centro buveinėje susipažinti su šia ataskaita.
33. Kita teisės aktų nustatyta privaloma informacija skelbiama Centro interneto
svetainėje. Už informacijos teisingumą atsako Centro direktorius.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
34. Centras pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka. Apie
sprendimą dėl Centro steigimo, pertvarkymo ar likvidavimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo
sprendimo priėmimo informuojama Kultūros ministerija.
35. Jeigu šie nuostatai nereguliuoja atsiradusių santykių ar šiuose nuostatuose
nustatytas teisinis reguliavimas neatitinka įstatymų, privaloma vadovautis įstatymų nuostatomis.
36. Centro nuostatai keičiami, pildomi ar pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės
tarybos sprendimu.

Daugiau šioje kategorijoje: « Viešieji pirkimai Darbo užmokestis »Joomla Extensions powered by Joobi

Kontaktai

Gedimino g.1, LT-98140 Skuodas

Tel. (8 440) 51581
El. paštas sekretore@skuodokc.lt

Įmonės kodas 174591063

Skuodo rajono kultūros centras, 2014
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Log in or Sign up