×

Įspėjimas

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 702

A+ A A-

Nuostatai

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T9-39

SKUODO KULTŪROS CENTRO TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo kultūros centro taryba (toliau – Taryba) yra patariamojo balso teisę turinti kolegiali institucija, veikianti visuomeniniais pagrindais, sprendžiant Skuodo rajono savivaldybės kultūros politikos klausimus, Lietuvos kultūros politikos nuostatose numatytus kultūros politikos tikslus: saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą, skatinti kūrybinę veiklą, sudaryti Skuodo rajono visuomenei sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje.
3. Tarybos veiklos organizavimo aprašas reglamentuoja Tarybos sudarymo ir atšaukimo tvarką, jos kompetenciją, teises bei darbo organizavimo tvarką.
4. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Kultūros centrų įstatymu, kitais įstatymais, bei teisės aktais, Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei šiuo tarybos veiklos organizavimo aprašu.
5. Taryba apie savo veiklą ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito rajono savivaldybės tarybai.

II. TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Tarybos uždavinys – svarstyti ir teikti Kultūros centrui pasiūlymus, išvadas dėl Skuodo kultūros centro politikos formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.
7. Vykdydama šį uždavinį, Taryba atlieka šias funkcijas:
7.1. svarsto ir vertina Kultūros centro perspektyvines kūrybinės veiklos programas;
7.2. aptaria Kultūros centro kūrybinės veiklos metų ataskaitas, programų rezultatus;
7.3. svarsto aktualius kūrybinės veiklos klausimus;
7.4. teikia siūlymus dėl vaikų ir jaunimo dalyvavimo mėgėjų meno veikloje, vietos bendruomenių įtraukimo į kultūros ir meno programas;
7.5. svarsto kultūros centro materialinės bazės gerinimo programas;
7.6. teikia siūlymus Kultūros centro veiklos strategijos klausimais;
7.7. teikia rekomendacijas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais;
7.8. teikia rekomendacijas kultūros ir meno darbuotojų atestavimo klausimais;
7.9. svarsto Kultūros centro direktoriaus pasiūlytas Kultūros centro darbuotojų kandidatūras valstybės apdovanojimams, stipendijoms, valstybinėms bei Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir meno premijoms ir kitiems apdovanojimams gauti;
7.10. svarsto mokamų paslaugų įkainius, pasiūlytus Kultūros centro direktoriaus, teikia rekomendacijas;
7.11. svarsto Kultūros centro veiklos klausimus, kuriuos pateikia Kultūros centro direktorius.

III. TARYBOS TEISĖS

8. Taryba turi teisę:
8.1. kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos specialistus, Kultūros centro ir visuomeninių organizacijų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis, galinčius pateikti pasiūlymų Kultūros centro veiklos klausimais;
8.2. gauti informaciją savo kompetencijos klausimais iš Savivaldybės vadovų bei administracijos struktūrinių padalinių, švietimo įstaigų, visuomeninių organizacijų, rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus, Skuodo Kultūros centro;
8.3. kviesti ekspertus nagrinėjant svarbius klausimus;
8.4. teikti rajono savivaldybės tarybai, savivaldybės administracijai išvadas ir pasiūlymus Kultūros centro veiklos tobulinimo klausimais.

IV. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

9. Kultūros centro taryba sudaroma iš 7 narių.
10. Į Tarybą įeina:
10.1. du Kultūros centro deleguoti nariai;
10.2. du rajono meno mėgėjų kolektyvų atstovai;
10.3. du steigėjo į tarybą paskirti atstovai.
11. Tarybai negali vadovauti Kultūros centro direktorius.
12. Taryba iš savo narių balsų dauguma kadencijos laikotarpiui renka pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių.
13. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – pavaduotojas, organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.
14. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 Tarybos narių.
15. Tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko (jeigu jo nėra – pirmininko pavaduotojo) balsas.
16. Taryba renkasi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, pusės Tarybos narių reikalavimu arba Kultūros centro direktoriaus iniciatyva.
17. Tarybos posėdžius šaukia, posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę nustato pirmininkas. Apie posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę sekretorius ne vėliau kaip prieš 7 dienas informuoja visus narius.
18. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius.
19. Tarybos nutarimai įgyvendinami Kultūros centro direktoriaus įsakymu, rašomu remiantis pateiktu Tarybos posėdžio protokolo išrašu.
20. Tarybos veiklą techniškai aptarnauja kultūros centras.

-------------------------------------

Kontaktai

Gedimino g.1, LT-98140 Skuodas

Tel. (8 440) 51581
El. paštas direktorius@skuodokc.lt

Įmonės kodas 174591063

Skuodo rajono kultūros centras, 2014
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Log in or Sign up